INNODIA- forskning

Översikt av INNODIA

Trots betydande framsteg inom preklinisk forskning om typ 1-diabetes har de viktiga rönen från in vitro-modeller och djurstudier ännu inte kunnat överföras till nya och effektiva kliniska interventioner med tidigare diagnos och effektiva behandlingar för att förhindra utveckling och progression av typ 1-diabetes.

INNODIA är ett internationellt konsortium av:

31 Academic

Institutions and clinics

6 EFPIA

Partners

2 Patient

Organization

1 SME

Small and medium sized
enterprise

Årliga vetenskapliga rapporter

Ladda ned nedanstående pdf:Vad är INNODIA?

Prof. Chantal Mathieu, KU Leuven, INNODIA

Branschperspektiv på INNODIA

Dr. Matthias Loehn, Sanofi

Publikationer

De senaste publikationerna
visas i avsnittet för aktuella
publikationer

Mer information

Ladda ned nedanstående pdf:

Mål

Det övergripande målet för INNODIA

Det övergripande målet för INNODIA är därför att på ett avgörande sätt göra framsteg i hur vi predikterar, evaluerar och förebygger debuten och progressionen av typ 1-diabetes (T1D), genom att skapa nya verktyg, såsom paradigm för biomarkörer, sjukdomsmodeller och kliniska prövningar. Dessa verktyg kommer att göra det möjligt att på cell- och molekylnivå urskilja och förstå distinkta banor för ontogeni och progression vid denna heterogena sjukdom, och därmed påverka den framtida hanteringen av T1D-patienter och riskutsatta individer. För att uppnå detta mål kommer INNODIA att etablera ett heltäckande och interdisciplinärt nätverk av kliniska forskare och grundforskare, som är ledande experter inom fältet för T1D-forskning i Europa, med kompletterande expertis från forskningsområden inom immunologi, beta-cellbiologi och biomarkörer. Konsortiet kommer att samverka på ett koordinerat sätt med alla viktiga intressenter i processen, särskilt myndighetsorgan och patienter med T1D och deras familjer.

Målen

 1. Utveckla en europeisk infrastruktur för rekrytering, utförlig klinisk fenotypning och biologisk provtagning av en stor kohort av nyligen diagnostiserade patienter med T1D och riskutsatta familjemedlemmar.
 2. Etablera ett tätt samarbetsnätverk av grundforskare och kliniska forskare som samarbetar på ett koordinerat och fokuserat sätt för att åtgärda viktiga kunskapsluckor i relation till b-cellsautoimmunitet, vilket leder till en bättre förståelse av patogenesen för T1D och ett botemedel för sjukdomen.
 3. Flytta fram utvecklingen och tillämpningen av nya metodologier genom att utnyttja våra viktiga styrkor inom tekniker för bioresurs och ”omik”.
 4. Etablera en unik integrerad databas som assimilerar historiska data med data från kliniska och experimentella källor. Detta kommer att möjliggöra visualisering och modellering av interaktioner mellan fenotyp, genetik, immuna och metabola banor för att utforska subtyper, och potentiellt omdefiniera ontogenin för T1D inom kontexten för preventions- och interventionsstrategier.
 5. Skapa innovativa utformningar av kliniska prövningar som utnyttjar nya validerade biomarkörer och möjliggör bättre patientstratifiering och fungerar som surrogateffektmått, och därmed skapa kortare och mer fokuserade interventionsstudier av mono- eller kombinerade terapier.

Vetenskapliga arbetspaket

Vetenskapliga arbetspaket

INNODIA är organiserat i 6 arbetspaket (Work Packages, WP) som fokuserar på distinkta ämnen med en särskild ledningsstruktur som garanterar nära samarbete, kommunikation och följsamhet med konsortiets mål och resultat.

Advisory Boards (Strategic and ethics)
Associates (nPOD,EURADIA, Enpr-EMA)
WP1 Patient cohort studies: High risk and newly diagnosed T1 D- euPOD
WP2 Biomarker Analysis and Validation Core
WP6 Management, Exploitation and Dissemination
WP3 Novel Models and Mechanistic Studies on T1D Pathogenesis
WP4 Systems Biology / In Silico Modelling
WP5 Innovative Clinical
Trials in EU
Patient Advisory Committee (patients and families from different countries, IDF-Europe)

WP1

WP1 skapar en klinisk infrastruktur för att möjliggöra studier av förhållandet mellan förändringar i β-cellfunktion, immunprofiler, genetiska faktorer och miljöfaktorer hos patienter som nyligen fått T1D och riskutsatta personer. Arbetspaketet kommer att tillhandahålla standardiserade samlingar av kliniskt och vetenskapligt relevanta biologiska prover från mycket stora populationer av patienter som nyligen fått T1D-patienter och riskutsatta personer.

WP2

WP2 fokuserar på att utföra multidimensionella analyser av T1D-fenotyper och relatera dessa enskilt eller via integrering med kliniska resultat och progression (WP4), med avsikten att underlätta biomarkörupptäckt (samverkan med WP3), surrogatmarkörutveckling och patientstratifiering, och skapa en bättre förståelse av sjukdomsheterogenitet.

WP3

WP3 kommer att fokusera på upptäckten av nya och bättre sätt att modellera och övervaka sjukdomsprocessen och att evaluera effekten av nya terapier under välkontrollerade experimentella förhållanden. I detta syfte kommer WP3 att som upptäckts- och valideringsverktyg i vissa primära mänskliga vävnader (t.ex. humana ö- och immunceller) använda humana cellinjer och humaniserade musmodeller. Nya metoder som läggs fram i WP3 bör möjliggöra framsteg för vår förståelse av den naturliga historiken för T1D, snabb överföring av nya behandlingar från labbet till patienten, och mekanistiska förklaringar för varför nya sjukdomsmodifierande behandlingar av T1D lyckas eller misslyckas.

WP4

WP4 stödjer INNODIA:s övergripande mål i relation till datahantering och utveckling av integrativa algoritmmetoder för prediktion och upptäckt. WP4-algoritmer kommer att prediktera och evaluera progressionen av T1D genom att kombinera och integrera data som härletts från andra WP via deras multidisciplinära metoder inom molekylär genetik och funktionell genomik, cellulär och molekylär biologi, proteomik, immunologi, metabolomik och β-cellsbiologi tillsammans med den kliniska fenotypningen av patienter. WP4 kommer att skapa infrastrukturen för datahantering genom att stödja analys av enskilda datatyper liksom integrativa analyser och arbeta med avläsningar på ett sätt som är kompatibelt med datainsamlingsmodellerna som antagits i andra WP.

WP5

WP5 har som mål att etablera en gradvis förändring i sättet att evaluera nya behandlingar för patienter som nyligen fått diagnosen T1D och de med risk för T1D. Ett EU-nätverk för kliniska prövningar kommer att etableras, nya modeller för prövningar utvecklas och nyttan av surrogatbiomarkörer evalueras för att snabba på resultaten för kliniska prövningar inom T1D, i riktning mot prevention eller bot av sjukdomen. Dessa strategier kommer att utvecklas genom ett tidigt och nära engagemang mellan INNODIA:s partners (akademi och bransch) och intressenter, särskilt tillsynsmyndigheter och patienter.

WP6

WP6 tillhandahåller projektledning för att effektivt hantera INNODIA-konsortiet och tillhandahålla myndighetsanvisningar till projektet. Det stödjer spridningen och utnyttjandet av INNODIA-resultat och ansvarar för samverkan med interna och externa intressenter och implementering av alla ledningsprocedurer som krävs för att INNODIA-arbetsplanen ska kunna implementeras och verkställas med framgång.

Konsortium

40 partner

map
 • 31 ACADEMIC

  institutions and clinics
 • 6 EFPIA

  PARTNERS
 • 2 PATIENT

  organizatioN
 • 1 SME

  SMALL and MEDIUM SIZED
  ENTERPRISE
corner
x
For more information select one of the following partners

Academic partners

 • KU Leuven
 • ULB
 • MUG
 • UCPH
 • HH RH
 • INSERM
 • UH
 • UOULU
 • UTU
 • HKA
 • HMGU
 • TUD
 • UULM
 • ULUND
 • RUMC
 • LUMC
 • UD'A
 • UNISI
 • UPI
 • UniSR
 • OPBG
 • CHL
 • OUS
 • SUM
 • UL
 • UNIL
 • UCAM
 • KCL
 • UOXF
 • CU
 • UNEXE

EFPIA

 • Sanofi
 • Novo Nordisk
 • Eli Lilly
 • GSK
 • Imcyse
 • Novartis

SME

 • Univercell-Biosolutions

Foundations

 • JDRF
 • HCT