Innodia kliniska prövningar

Redan från början har det varit ett viktigt mål för INNODIA att genomföra kliniska prövningar och att bana väg för utvecklingen av nya behandlingar för att förebygga och bota typ 1-diabetes.

Våra andra studier:

INNODIA genomför nu flera kliniska prövningar - MELD-ATG, Ver-A-T1D, Iscalimab och IMPACT.

Personer med nydiagnostiserad typ 1-diabetes kan delta i forskning som syftar till att få kunskap som bidrar till att hindra sjukdomen från att utvecklas ytterligare. Typ 1- diabetes är en autoimmun sjukdom där kroppens immunceller specifikt angriper de insulinproducerande beta-cellerna i bukspottkörteln, vilket leder till att de minskar i antal. Färre beta-celler leder till att kontrollen över blodets glukoshalt försämras. Det är en utmaning och ofta otillräckligt att återfå kontroll över blodglukos genom flera dagliga insulininjektioner, vilket leder till ett flertal komplikationer.

De kliniska interventionsstudier som ska genomföras inom INNODIA har som mål att stoppa den fortsatta nedgången i betacellernas funktion hos personer med nydiagnostiserad typ 1-diabetes och riktar in sig på immunsystemet eller beta-cellerna med olika behandlingsmetoder.

När någon först diagnostiseras med typ 1-diabetes fungerar hälften av de insulinproducerande betacellerna i bukspottkörteln fortfarande. Alla beta-celler har ännu inte förstörts. Nydiagnostiserade producerar därför fortfarande en del av sitt eget insulin. Två av INNODIAs kliniska prövningar syftar till att stoppa kroppens immunattack från att ytterligare förstöra beta-cellerna hos nydiagnostiserade personer med typ 1-diabetes. Om det lyckas kommer deltagarnas förmåga att producera sitt eget insulin att bevaras och öka deras kontroll över blodets glukoshalt. I en tredje studie syftar behandlingen till att stabilisera/stärka kroppens insulinproducerande beta-celler direkt.

Deltagarna är personer som nyligen har fått diagnosen typ 1-diabetes inom en period på sex veckor. Behandlingsstart vid en sådan tidig diagnos ger den största fördelen med bevarade insulinproducerande beta-celler.

Vårt långsiktiga mål är att kunna stoppa ytterligare sjukdomsprogression!

IMPACT-studien kommer att undersöka en mycket specifik och ny immunterapi som kallas Imotopes™, som har potential att stoppa progression av typ 1-diabetes. Behandlingen är fortfarande i en tidig utvecklingsfas, men har visat sig vara säker i en första klinisk prövning. Studien kommer först att utvärdera två doser hos nydiagnostiserade vuxna (18-45 år) patienter. När rätt dos har fastställts kommer ungdomar mellan 12 och 17 år också att inkluderas, för att utvärdera effekten när det gäller att stoppa förlusten av beta-celler. Deltagarna kommer att få upp till sex injektioner och kommer att följas under ett år.

X

INNODIA samarbetar med Novartis i en studie för att utvärdera om ett läkemedel som kallas iscalimab är säkert och kan sakta ner förlusten av betaceller hos unga vuxna och barn med nydiagnostiserad typ 1-diabetes. Totalt kommer cirka 102 patienter att delta. Inledningsvis kan personer med nydiagnostiserad typ 1-diabetes mellan 15 och 21 år delta i studien. Yngre patienter kommer att kunna delta i en andra fas. I denna studie kommer deltagarna att få en infusion, följt av veckovisa injektioner under ett års tid.

About the Trial

INNODIA is now collaborating with Novartis Pharmaceuticals on a study to evaluate the safety of the investigational drug CFZ533 (Iscalimab) in young adult and pediatric patients with recent onset type 1 diabetes. The study will also evaluate whether CFZ533 can protect the remaining pancreatic beta cells. The study is now ongoing in Belgium, and will be opening in other European countries soon.

X

Contact:

info@innodia.org
X

Rådgivande patientkommitté

En tydlig prioritet för INNODIA är att alla behov och farhågor hos patienter med typ 1-diabetes ska utgöra projektets centrum. INNODIA har därför en mycket aktiv och engagerad rådgivande patientkommitté.

Den rådgivande patientkommitténs roll är särskilt viktig vid kliniska prövningar. Personer med typ 1-diabetes och deras släktingar behöver en stark röst! Deras råd och erfarenheter bidrar till diskussionen om hur prövningarna ska utformas – Vad ber vi människor att göra? – Hur förklarar vi saker för deltagarna? – Vilket informationsmaterial bör vi använda? – Mäter vi de saker som betyder något för människor (hypoglykemi, den kraft som läggs på diabetes, tillfredsställelse, utmaningar, svårigheter etc.)?