Om INNODIA

Innodia

Hur akademiska forskare, läkemedelsbranschen
och patienter samarbetar för att bekämpa type 1-diabetes.


INNODIA är ett globalt partnerskap mellan 31 akademiska institutioner, 6 branschpartners, ett mindre företag och 2 patientorganisationer, som sammanför sin kunskap och erfarenhet med ett gemensamt mål: ”Att bekämpa type 1-diabetes".  

Projektet genomförs inom ramen för det gemensamma företaget för initiativet för innovativa läkemedel (Innovative Medicines Initiative – Joint Undertaking, IMI-JU) med en speciellt utformad ledningsstruktur som garanterar nära samarbete, kommunikation och följsamhet med konsortiets mål och resultat. Viktigt att notera är att INNODIA vägleds av patienterna själva, via den rådgivande patientkommittén, bestående av en grupp patienter med typ 1-diabetes och föräldrar, vilka ger kontinuerlig återkoppling om INNODIA:s koncept och utveckling av protokoll, och är avgörande när det gäller att sprida INNODIA:s mål till allmänheten.  

INNODIA samlar in blodprover och data i hela Europa från patienter med nyligen diagnostiserad typ 1-diabetes och deras förstagradssläktingar. Med dessa data kan vi studera sjukdomsutvecklingen hos dessa individer och ta fram nya sätt att prediktera risken för att anhöriga ska utveckla sjukdomen och i slutänden hitta ett botemedel för de som redan diagnostiserats med sjukdomen.  

Nya forskningsverktyg, som drar nytta av avancerade tekniker, redan tillgängliga eller under utveckling på de olika akademiska partnerinstituten och läkemedelsföretagen, används med målet att kunna identifiera nya biomarkörer för sjukdomen för att kunna prediktera den individuella risken för att anhöriga ska utveckla sjukdomen. Dessutom kan dessa biomarkörer, vilka är faktorer som kan mätas i blodet hos varje individ, leda till utformningen av bättre och mer personanpassade behandlingar.  

Tack vare INNODIA- forskningen kommer vi att få större insikter i förhållandet mellan förändringar i β-cellsfunktion, immunprofiler, genetiska faktorer och miljöfaktorer och deras roll vid uppkomsten av sjukdomen.  

Ett annat viktigt mål för INNODIA är att genomföra de kliniska interventionsstudierna VER-A-T1D, MELD-ATG, CFZ533 och IMPACT, som har påbörjats 2020. Även här samarbetar de läkemedelsföretag som ingår i INNODIA med ledande akademiska kliniska forskare för att bevisa effektiviteten hos dessa potentiella nya terapeutiska medel.  

Patienter med nyligen diagnostiserad typ 1-diabetes och deras anhöriga uppmuntras att delta i denna studie genom att kontakta något av våra kliniska center i Europa. Om du vill delta i detta initiativ, titta på vår karta för att välja det närmaste centret och fyll i registreringsformuläret så att vi kan kontakta dig.

För läsning offline

Ladda ned nedanstående pdf:

Innodia Harvest

Europeiska kommissionens initiativ IMI (Innovative Medicines Initiative) har godkänt en ny del av INNODIA som avser biomarkörer och förebyggande av typ 1-diabetes. Denna nya del bygger vidare på den starka grund som INNODIA utgör och kommer att kallas INNODIA HARVEST. INNODIA har utvecklat ett unikt europeiskt forskningsnätverk för studier av typ 1-diabetes (T1D). Ett nytt, mer ambitiöst program föreslås nu i detta forskningsnätverk, med mål att "skörda" de forskningsfynd som redan har uppnåtts i INNODIA.  

Konsolidering och innovation är nyckelord.  

Som ett första steg kommer INNODIAs kliniska nätverk att konsolideras som en paneuropeisk referens för genomförandet av studier för att förhindra eller bota T1D. Vi kommer att uppgradera de standardiserade plattformar för klinisk- och bioforskning inom INNODIA till ett kraftfullt nätverk som gör det möjligt att genomföra kliniska prövningar med mål att förebygga och bota T1D. Dessa kliniska prövningar kan vara sponsrade av både akademi och industri. Mindre, mekanistiska interventionsanalyser - inriktade mot biomarkörer - kommer att utföras för att bättre förstå utvecklingen av T1D. Flera stora interventionsstudier ligger i startgroparna i nätverket; MELD-ATG-studien (som undersöker den lägsta, säkraste dosen av anti-tymocytglobulin (Sanofi) hos barn med nydiagnostiserad T1D), VER-A-T1D-studien (som undersöker huruvida verapamil hos vuxna med nydiagnostiserad T1D kan stoppa upp sjukdomsförloppet), Iscalimab-studien (som undersöker om Iscalimab (Novartis) hos barn med nydiagnostiserad T1D på ett säkert sätt kan stoppa upp sjukdomsförloppet). Dessutom kommer Imcyse, ett litet belgiskt företag som är en del av INNODIAs nätverk, att testa sin nya "Immotope"-teknologi i en mindre, mekanistisk studie.  

Det andra nyckelordet i INNODIA HARVEST är innovation. Nätverkets arbete kommer att baseras på INNODIAs Masterprotokoll, vilket gör det möjligt att jämföra olika interventioner. En annan nyhet är införandet av nya biomarkörer (upptäckta av nätverket) såväl som nya kliniska (kontinuerlig glukosövervakning) och experimentella (mikrobiomanalys) markörer, för att bättre förstå heterogeniteten vid T1D och för att kunna ta fram bättre behandlingsstrategier. Grundforskningen inom INNODIA kommer att flöda genom INNODIA HARVEST och leda till att nya mål för framtidens läkemedelsutveckling tas fram.  

Slutligen, likt INNODIA, kommer människor som lever med T1D och deras familjer att vara i centrum av INNODIA HARVEST för att driva implementeringen av nya, patientcentrerade resultat, utforma våra kliniska prövningar och med sjukdomsperspektiv åstadkomma en meningsfull förändring.

För läsning offline

Ladda ned nedanstående pdf:

Lär känna INNODIAS forskare och deras passion

Hur fungerar INNODIA?