INNODIA forskning

Oversikt over INNODIA

Tross store fremskritt innen den prekliniske forskning på Type I diabetes, har det ennå ikke vært mulig å omsette de viktigste resultatene fra in vitro-modeller og dyreforsøk til nye og effektive kliniske inngrep i form av tidligere diagnose og effektiv behandling for å forebygge utvikling og progresjon av Type I diabetes.

Innodia er et internasjonalt konsortium bestående av:

31 Academic

Institutions and clinics

6 EFPIA

Partners

2 Patient

Organization

1 SME

Small and medium sized
enterprise

Annual scientific Reports

Last ned PDF-filen nedenfor:Hva er Innodia?

Prof. Chantal Mathieu, KU Leuven, INNODIA

Et industriperspektiv på INNODIA

Dr. Matthias Loehn, Sanofi

Publikasjoner

De nyeste publikasjonene er gitt i delen Gjeldende publikasjon

For mer informasjon

Last ned PDF-filen nedenfor:

Mål

INNODIAs samlede målsetning

Den samlede målsetningen til INNODIA er derfor å forbedre hvordan vi forutser, evaluerer og forebygger debut og progresjon av type 1 diabetes (T1D)ved å opprette nye verktøy, for eksempel biomarkører, sykdomsmodeller og kliniske studieparadigmer. Disse verktøyene gjør det mulig, på et cellulært og molekylært nivå, å skjelne og forstå de karakteristiske banene for ontogeni og progresjon i denne heterogene sykdommen, hvilket påvirker fremtidig behandling av T1D-pasienter og risikoindivider. I denne hensikt vil INNODIA etablere et omfattende og tverrfaglig nettverk med kliniske og grunnleggende forskere, som er ledende eksperter innen feltet T1D-forskning i Europa, med komplementær ekspertise innen områdene immunologi, betacellebiologi og biomarkørforskning. Konsortiet vil på en koordinert måte samhandle med alle de primære interessentene i prosessen, spesielt kontrollorganene og pasienter med T1D og familiene deres.

Formålene

 1. Utvikle en europeisk infrastruktur for rekruttering, detaljert klinisk fenotyping og biologisk prøvetaking i en stor kohort med nylig diagnostiserte pasienter med T1D og utsatte familiemedlemmer.
 2. Etablere et nært samarbeidsnettverk bestående av grunnleggende og kliniske forskere som arbeider på en koordinert og fokusert måte for å takle viktige kunnskapshull forbundet med β-celleautoimmunitet, hvilket fører til en bedre forståelse av patogenesen til T1D og en kur for sykdommen.
 3. Fremme utvikling og bruk av nye metoder ved å utnytte våre omfattende styrker innen bioressurs- og «omikk»-teknologier
 4. Etablere en unik integrert database som assimilerer historiske data, med data fra kliniske og eksperimentelle kilder. Dette muliggjør visualisering og modellering av samhandlinger mellom genotype, genetiske, immunologiske og metabolske baner for å utforske undertyper, hvilket potensielt omdefinerer ontogenien til T1D i sammenheng med forebyggings- og intervensjonsstrategier.
 5. Oppnå nyskapende kliniske studiedesign som benytter nye validerte biomarkører som muliggjør bedre pasientstratifisering og -funksjon som surrogatendepunkter, hvilket gir kortere og mer fokuserte intervensjonsstudier av enkle eller kombinerte behandlinger.

Vitenskapelige arbeidspakker

Vitenskapelige arbeidspakker

INNODIA er organisert i 6 arbeidspakker (Work Packages, WP) som fokuserer på bestemte emner med en egen styringsstruktur som sikrer nær samhandling, kommunikasjon og etterlevelse med målene og leveransene til konsortiet.

Advisory Boards (Strategic and ethics)
Associates (nPOD,EURADIA, Enpr-EMA)
WP1 Patient cohort studies: High risk and newly diagnosed T1 D- euPOD
WP2 Biomarker Analysis and Validation Core
WP6 Management, Exploitation and Dissemination
WP3 Novel Models and Mechanistic Studies on T1D Pathogenesis
WP4 Systems Biology / In Silico Modelling
WP5 Innovative Clinical
Trials in EU
Patient Advisory Committee (patients and families from different countries, IDF-Europe)

WP1

WP1 oppretter en klinisk infrastruktur for å muliggjøre studier av forholdet mellom endringer i β-cellefunksjon, immunprofiler, genetiske og miljømessige faktorer hos pasienter med T1D-debut og risikoindivider. Arbeidspakken vil levere standardiserte samlinger med klinisk og vitenskapelig relevante biologiske prøver fra svært store populasjoner med pasienter med T1D-debut og risikoindivider.

WP2

WP2 fokuserer på å utføre flerdimensjonale analyser av T1Dfenotyper og knytte disse enkeltvis eller via integrering til kliniske utfall og progresjon (WP4), i den hensikt å forbedre biomarkøroppdagelse (samarbeid med WP3), utvikling av surrogatmarkør og pasientstratifisering, samt en bedre forståelse av sykdomsheterogenitet.

WP3

WP3 fokuserer på oppdagelsen av nye og bedre metoder for å modellere og overvåke sykdommens progress og for å evaluere effekten av nye behandlinger under godt kontrollerte eksperimentelle forhold. I denne hensikt vil WP3 bruke oppdagelses- og valideringsverktøy, spesielt primære menneskevev (f.eks. øyceller og immunceller fra mennesker); humane cellelinjer og humaniserte musemodeller. Nye tilnærminger foreslått i WP3 skal bidra til å utvikle vår forståelse av den naturlige historien til T1D, rask oversettelse av nye behandlinger fra arbeidsbenken til sengekanten, og mekaniske forklaringer av hvorfor nye sykdomsmodifiserende behandlinger i T1D var vellykket eller mislykket.

WP4

WP4 støtter de overordnede målene med INNODIA forbundet med databehandling og utvikling av integrerende algoritmetilnærminger for forutsigelse og oppdagelse. WP4-algoritmene vil forutse og evaluere utviklingen av T1D ved å kombinere og integrere data utledet fra andre WP-er via deres tverrfaglige tilnærminger til molekylær genetikk og funksjonell genomikk, celle- og molekylærbiologi, proteomikk, immunologi, metabolomikk og β-cellebiologi sammen med den kliniske fenotypingen av forsøkspersoner. WP4 vil opprette infrastrukturen for databehandling som støtter analyse av individuelle datatyper samt integrasjonsanalyser som fungerer på tvers av avlesninger på en måte som er kompatibel med datainnhentingsmodellene benyttet i andre WP-er.

WP5

WP5 har som mål å etablere en trinnvis endring i metoden for å evaluere nyskapende behandlinger for nylig diagnostiserte pasienter med T1D samt personer med risiko for T1D. Det vil opprette et EU-nettverk for kliniske studier, utvikle nyskapende studiedesignmodeller og evaluere bruken av surrogatbiomarkører for å fremme ytelsen i kliniske studier innen T1D og komme nærmere forebygging eller en kur for sykdommen. Disse strategiene utvikles gjennom et tidlig og nært samarbeid mellom INNODIAs partnere (akademi og industri) og interessenter, spesielt kontrollorganer og pasienter.

WP6

WP6 skaffer tilveie prosjektledelse for effektivt å administrere INNODIA-konsortiet og gi ledelsesveiledning til prosjektet. Det støtter distribusjon og anvendelse av INNODIA-resultater og er ansvarlig for samhandlingen med interne og eksterne interessenter og implementering av alle ledelsesprosedyrer som er nødvendig for vellykket implementering og gjennomføring av INNODIA-arbeidsplanen.

Consortium

40 partner

map
 • 31 ACADEMIC

  institutions and clinics
 • 6 EFPIA

  PARTNERS
 • 2 PATIENT

  organizatioN
 • 1 SME

  SMALL and MEDIUM SIZED
  ENTERPRISE
corner
x
For more information select one of the following partners

Academic partners

 • KU Leuven
 • ULB
 • MUG
 • UCPH
 • HH RH
 • INSERM
 • UH
 • UOULU
 • UTU
 • HKA
 • HMGU
 • TUD
 • UULM
 • ULUND
 • RUMC
 • LUMC
 • UD'A
 • UNISI
 • UPI
 • UniSR
 • OPBG
 • CHL
 • OUS
 • SUM
 • UL
 • UNIL
 • UCAM
 • KCL
 • UOXF
 • CU
 • UNEXE

EFPIA

 • Sanofi
 • Novo Nordisk
 • Eli Lilly
 • GSK
 • Imcyse
 • Novartis

SME

 • Univercell-Biosolutions

Foundations

 • JDRF
 • HCT