Innodia onderzoek

Overzicht INNODIA

Ondanks de significante vorderingen die in het preklinisch onderzoek naar diabetes type 1 zijn gemaakt, konden de belangrijke bevindingen uit studies met in-vitromodellen en dierstudies nog niet worden vertaald in nieuwe en doeltreffende klinische oplossingen met vroegere diagnose en doeltreffende behandelingen om het ontstaan en de progressie van T1D te voorkomen.

INNODIA is een internationaal consortium van:

31 Academic

Institutions and clinics

6 EFPIA

Partners

2 Patient

Organization

1 SME

Small and medium sized
enterprise

Annual scientific Reports

Download het onderstaande pdf-bestand:Wat houdt Innodia in?

Prof. Chantal Mathieu, KU Leuven, INNODIA

De visie van bedrijven op INNODIA

Dr. Matthias Loehn, Sanofi

Publicaties

Allerlaatste publicaties zoals in de huidige rubriek over publicaties wordt gegeven

Voor meer informatie

Download het onderstaande pdf-bestand:

Doelstellingen

De algemene doelstelling van INNODIA

De algemene doelstelling van INNODIA is daarom om op gedecideerde wijze vooruitgang te boeken in de manier waarop wij het ontstaan en de progressie van type 1 diabetes (T1D) voorspellen, evalueren en voorkomen door nieuwe hulpmiddelen, zoals biomarkers, ziektemodellen en klinische onderzoeksparadigma’s, te creëren. Met deze hulpmiddelen kunnen we op cellulair en moleculair niveau verschillende routes van ontogenie en progressie bij deze heterogene ziekte onderscheiden en begrijpen. Dit heeft gevolgen voor de toekomstige zorg voor patiënten met T1D en personen die risico lopen op het ontwikkelen van deze ziekte. Met dit doel voor ogen heeft INNODIA meteen vanaf de start een uitgebreid en interdisciplinair netwerk van klinische en fundamentele wetenschappers, opgezet die binnen Europa toonaangevend zijn op het vlak van onderzoek naar T1D en daarenboven over expertise beschikken op het gebied van immunologie, bètacelbiologie en biomarkeronderzoek. Het consortium werkt op gecoördineerde wijze samen met alle belangrijke stakeholders in het proces, in het bijzonder met regelgevende instanties en patiënten met T1D en hun familie.

De doelstellingen

 1. Een Europese infrastructuur opzetten voor de werving, gedetailleerde klinische fenotypering en afname van biologische stalen van een groot cohort patiënten met recent gediagnosticeerde T1D en familieleden die het risico lopen om ook T1D te krijgen.
 2. Een nauw samenwerkingsnetwerk opzetten van fundamentele en klinische onderzoekers die op een gecoördineerde en gerichte manier werken om belangrijke kennishiaten met betrekking tot Bcel gemedieerde auto-immuniteit weg te werken, wat leidt tot een beter begrip van de pathogenese van T1D en een behandeling voor deze ziekte.
 3. De ontwikkeling en toepassing van nieuwe methodes bevorderen door onze belangrijkste experts op het gebied van bioresource- en “omica”-technologie in te zetten.
 4. Een unieke geïntegreerde databank samenstellen van historische gegevens en gegevens uit klinische en experimentele bronnen. Hiermee zullen interacties tussen fenotype, genetische, immunologische en metabole routes in kaart gebracht kunnen worden om subtypes te identificeren. Zo kan mogelijk de ontogenie van T1D geherdefinieerd worden in de context van preventie- en interventiestrategieën.
 5. Innoverende klinische onderzoeksopzetten bedenken die gebruik maken van nieuwe gevalideerde biomarkers die een betere stratificatie van de deelnemers mogelijk maken en als surrogaateindpunt dienen. Hierdoor ontstaan kortere en meer gerichte interventiestudies naar mono- of combinatietherapie.

Wetenschappelijke werkpakketten

Wetenschappelijke werkpakketten

INNODIA is onderverdeeld in 6 werkpakketten (Work Packages, WP´s) die zich op verschillende topics richten, met een specifieke beheersstructuur die nauwe interactie, communicatie en naleving van de doelstellingen en resultaten van het consortium waarborgt.

Advisory Boards (Strategic and ethics)
Associates (nPOD,EURADIA, Enpr-EMA)
WP1 Patient cohort studies: High risk and newly diagnosed T1 D- euPOD
WP2 Biomarker Analysis and Validation Core
WP6 Management, Exploitation and Dissemination
WP3 Novel Models and Mechanistic Studies on T1D Pathogenesis
WP4 Systems Biology / In Silico Modelling
WP5 Innovative Clinical
Trials in EU
Patient Advisory Committee (patients and families from different countries, IDF-Europe)

WP1

WP1 creëert een klinische infrastructuur voor onderzoek naar het verband tussen wijzigingen in de β-celfunctie, immuunprofielen en genetische en omgevingsfactoren bij patiënten met recent ontstane T1D en personen die risico lopen op het krijgen van deze ziekte. Het werkpakket zal zorgen voor een gestandaardiseerde verzameling van klinisch en wetenschappelijk relevante biologische stalen van zeer grote populaties van patiënten met recent ontstane T1D en personen die risico lopen op het krijgen van deze ziekte.

WP2

WP2 richt zich op de uitvoering van multidimensionale analyses van T1D-fenotypes en brengt deze afzonderlijk of via integratie in verband met klinische uitkomsten en progressie (WP4) teneinde de ontdekking van biomarkers (in samenwerking met WP3), de ontwikkeling van surrogaatmarkers en de stratificatie van patiënten mogelijk te maken, en een beter inzicht in de heterogeniteit van de ziekte te verwerven.

WP3

WP3 richt zich op het ontdekken van nieuwe en betere manieren om het ziekteproces in kaart te brengen en op te volgen en om het effect van nieuwe therapieën onder goed gecontroleerde experimentele omstandigheden te evalueren. Hiertoe zal WP3 als ontdekkings- en valideringshulpmiddel in het bijzonder primaire humane weefsels (d.w.z. humane eilandjes en immuuncellen), humane cellijnen en gehumaniseerde muismodellen gebruiken. Nieuwe, in WP3 voorgestelde methodes zouden moeten leiden tot een beter inzicht in het natuurlijke verloop van T1D, een snelle vertaling van nieuwe therapieën van laboratorium tot ziekbed en mechanistische verklaringen waarom nieuwe ziektemodificerende therapieën voor T1D slagen of falen.

WP4

WP4 ondersteunt de overkoepelende doelstellingen van INNODIA inzake databeheer en ontwikkeling van integratieve algoritmische methodes voor voorspelling en ontdekking. De algoritmes van WP4 zullen de progressie van T1D voorspellen en evalueren door van andere WP’s afgeleide gegevens te combineren en te integreren via multidisciplinaire methodes uit de moleculaire genetica en functionele genomica, cellulaire en moleculaire biologie, proteomica, immunologie, metabolomics en β-celbiologie, in combinatie met klinische fenotypering van proefpersonen. WP4 zal een databeheerinfrastructuur creëren ter ondersteuning van de analyse van afzonderlijke gegevenstypes alsook integratieanalyses van readouts op een manier die compatibel zal zijn met de in andere WP’s gebruikte modellen voor gegevensvastlegging.

WP5

WP5 heeft als doel het teweegbrengen van een radicale verandering in de manier waarop nieuwe therapeutica voor patiënten met recent gediagnosticeerde T1D en personen die risico lopen op het krijgen van deze ziekte worden geëvalueerd. WP5 zal een Europees klinisch onderzoeksnetwerk opzetten, nieuwe modellen voor het opzetten van studies ontwikkelen en het nut van surrogaatbiomarkers evalueren om de performantie van klinisch onderzoek naar T1D te versnellen teneinde de ziekte uiteindelijk te kunnen voorkomen of behandelen. Deze strategieën zullen van bij het begin worden ontwikkeld met een hechte samenwerking tussen de (academische en industriële) partners en stakeholders van INNODIA, meer bepaald regelgevers en patiënten.

WP6

WP6 biedt projectbeheer om het INNODIA-consortium doeltreffend te kunnen managen en het project richting te geven. Het ondersteunt de verspreiding en het gebruik van de dankzij INNODIA verkregen resultaten. Daarnaast is WP6 verantwoordelijk voor de interactie met interne en externe stakeholders en de implementering van alle managementprocedures die vereist zijn voor een geslaagde uitvoering en realisering van het INNODIA-werkplan.

Consortium

40 partner

map
 • 31 ACADEMIC

  institutions and clinics
 • 6 EFPIA

  PARTNERS
 • 2 PATIENT

  organizatioN
 • 1 SME

  SMALL and MEDIUM SIZED
  ENTERPRISE
corner
x
For more information select one of the following partners

Academic partners

 • KU Leuven
 • ULB
 • MUG
 • UCPH
 • HH RH
 • INSERM
 • UH
 • UOULU
 • UTU
 • HKA
 • HMGU
 • TUD
 • UULM
 • ULUND
 • RUMC
 • LUMC
 • UD'A
 • UNISI
 • UPI
 • UniSR
 • OPBG
 • CHL
 • OUS
 • SUM
 • UL
 • UNIL
 • UCAM
 • KCL
 • UOXF
 • CU
 • UNEXE

EFPIA

 • Sanofi
 • Novo Nordisk
 • Eli Lilly
 • GSK
 • Imcyse
 • Novartis

SME

 • Univercell-Biosolutions

Foundations

 • JDRF
 • HCT