Badanie INNODIA

PRZEGLĄD PROGRAMU INNODIA

Pomimo istotnego postępu w przedklinicznych badaniach dotyczących cukrzycy typu 1 ,wciąż nie można przełożyć ważnych obserwacji z modeli in vitro i badań na zwierzętach na nowoczesne i skuteczne interwencje kliniczne dzięki wcześniejszemu rozpoznaniu i skutecznej terapii zapobiegającej rozwojowi i progresji cukrzycy typu 1.

INNODIA to międzynarodowe konsorcjum:

31 Academic

Institutions and clinics

6 EFPIA

Partners

2 Patient

Organization

1 SME

Small and medium sized
enterprise

Annual scientific Reports

Prosimy o pobranie poniższego dokumentu PDF:Czym jest Innodia?

Prof. Chantal Mathieu, KU Leuven, INNODIA

PERSPEKTYWA ŚRODOWISKA NA PROGRAM INNODIA

Dr. Matthias Loehn, Sanofi

Publikacje

Najnowsze publikacje dostępne w dziale publikacji aktualnych

Dodatkowe informacje

Prosimy o pobranie poniższego dokumentu PDF:

Cele

Ogólny cel INNODIA

Ogólnym celem INNODIA jest zapewnienie postępu w sposób umożliwiający podjęcie decyzji w zakresie sposobu przewidywania, oceny i zapobiegania wystąpieniu cukrzycy typu 1 (T1D) oraz jej postępowania poprzez stworzenie nowoczesnych narzędzi, takich jak biomarkery, modele choroby i paradygmaty badań klinicznych. Narzędzia te umożliwią rozróżnienie i zrozumienie, na poziomie komórkowym i molekularnym, odrębnych szlaków ontogenezy i progresji w przypadku tej niejednorodnej choroby, co pozwoli wpłynąć na leczenie w przyszłości pacjentów z T1D i osoby z grupy ryzyka. W związku z tym celem INNODIA utworzy wszechstronną i interdyscyplinarną sieć naukowców klinicznych i podstawowych, którzy są czołowymi ekspertami w dziedzinie badań nad T1D w Europie, posiadającymi uzupełniającą się wiedzę w zakresie immunologii, biologii komórek beta i badań dotyczących biomarkerów. Konsorcjum będzie w skoordynowany sposób współpracować ze wszystkimi głównymi interesariuszami w tym procesie, zwłaszcza z organami regulacyjnymi i pacjentami z T1D oraz ich rodzinami.

Cele

 1. Opracowanie europejskiej infrastruktury dla rekrutacji, szczegółowego fenotypowania klinicznego oraz pobierania próbek biologicznych w dużej kohorcie nowo zdiagnozowanych pacjentów z T1D oraz członków ich rodzin należących do grupy ryzyka.
 2. Ustalenie ścisłej sieci współpracy badaczy podstawowych i klinicznych działających w skoordynowany i skoncentrowany sposób, aby uzupełnić braki w wiedzy w odniesieniu do autoodporności komórek beta, co doprowadzi do lepszego zrozumienia patogenezy T1D i opracowania leku na tę chorobę.
 3. Zapewnienie postępu w zakresie rozwoju i zastosowania nowych metod poprzez wykorzystanie naszych głównych mocnych stron w biozasobach i technologiach „omicznych”.
 4. Ustalenie wyjątkowej, zintegrowanej bazy danych gromadzącej dane archiwalne i zawierającej dane z zasobów klinicznych i eksperymentalnych. Umożliwi to wizualizację i modelowanie interakcji pomiędzy fenotypem oraz szlakami genetycznymi, immunologicznymi i metabolicznymi w celu zbadania podtypów, co może potencjalnie pozwolić na zmianę definicję ontogenezy T1D w kontekście strategii profilaktyki i interwencji.
 5. Opracowanie innowacyjnych planów badań klinicznych, które będą wykorzystywały nowatorskie, zwalidowane biomarkery, umożliwiające lepszą stratyfikację pacjentów i odgrywające rolę zastępczych punktów końcowych, co pozwoli przeprowadzić.

Znanstveni delovni sklopi

Robocze pakiety naukowe

Projekt INNODIA jest podzielony na 6 pakietów roboczych (WP) skoncentrowanych na odrębnych zagadnieniach i wyposażonych w dedykowaną strukturę zarządzania, która zapewnia ścisłą interakcję, komunikację oraz skoncentrowanie na celach i wynikach konsorcjum.

Advisory Boards (Strategic and ethics)
Associates (nPOD,EURADIA, Enpr-EMA)
WP1 Patient cohort studies: High risk and newly diagnosed T1 D- euPOD
WP2 Biomarker Analysis and Validation Core
WP6 Management, Exploitation and Dissemination
WP3 Novel Models and Mechanistic Studies on T1D Pathogenesis
WP4 Systems Biology / In Silico Modelling
WP5 Innovative Clinical
Trials in EU
Patient Advisory Committee (patients and families from different countries, IDF-Europe)

WP1

WP1 tworzy kliniczną infrastrukturę umożliwiającą przeprowadzenie badań dotyczących związku pomiędzy zmianami w funkcjonowaniu komórek β, profilami immunologicznymi, czynnikami genetycznymi i środowiskowymi u pacjentów z nowo rozpoznaną T1D i pacjentów z grupy ryzyka. Pakiet roboczy dostarczy standaryzowanych zbiorów klinicznie i naukowo istotnych próbek biologicznych z bardzo dużych populacji pacjentów z nowo rozpoznaną T1D i pacjentów z grupy ryzyka.

WP2

WP2 koncentruje się na wykonaniu wielowymiarowych analiz fenotypów T1D i powiązanie ich pojedynczo lub poprzez integrację z wynikami klinicznymi i progresją (WP4), z zamiarem ułatwienia odkrywana biomarkerów (we współpracy z WP3), opracowania markerów zastępczych i stratyfikacji oraz lepszego zrozumienia niejednorodności choroby.

WP3

WP3 skoncentruje się na opracowaniu nowoczesnych i udoskonalonych sposobów modelowania i monitorowania procesu chorobowego oraz na ocenie wpływu nowych leków w dobrze kontrolowanych warunkach eksperymentalnych. W tym celu WP3 wykorzysta narzędzia służące do odkrywania i walidacji w najważniejszych tkankach ludzkich (np. wysepkach oraz komórkach układu odpornościowego), liniach komórek ludzkich oraz humanizowanych modelach mysich. Nowatorskie metody zaproponowane w WP3 powinny umożliwić poszerzenie naszej wiedzy na temat naturalnej historii T1D, szybkie wprowadzenie nowoczesnych terapii z laboratorium do praktyki klinicznej oraz mechanistyczne wyjaśnienie, dlaczego nowo leki modyfikujące przebieg choroby w przypadku T1D są skuteczne lub nieskuteczne.

WP4

WP4 wspiera nadrzędne cele INNODIA związane z zarządzaniem danymi i rozwojem integracyjnych, algorytmicznych metod przewidywania i odkrywania. Algorytmy WP4 pozwolą przewidzieć i ocenić progresję T1D poprzez połączenie i zintegrowanie danych uzyskanych z innych WP za pomocą interdyscyplinarnego podejścia do genetyki molekularnej oraz genomiki funkcjonalnej, biologii komórki i biologii molekularnej, proteomiki, immunologii, metabolomiki oraz biologii komórek β wraz z klinicznym fenotypowaniem pacjentów. WP4 pozwoli stworzyć infrastrukturę zarządzania danymi ułatwiającą analizę poszczególnych typów danych, a także integracyjne analizy odczytów w sposób zgodny z modelami rejestrowania danych przyjętymi w innych WP.

WP5

Celem WP5 jest ustalenie stopniowej zmiany w sposobie oceny nowoczesnych terapeutyków u nowo zdiagnozowanych pacjentów z T1D i osób z grupy ryzyka T1D. Ustali on sieć badań klinicznych w UE, opracuje nowoczesne modele badań i oceni użyteczność zastępczych biomarkerów w celu przyspieszenia badań klinicznych dotyczących T1D, zmierzając do profilaktyki lub wyleczenia choroby. Strategie te zostaną opracowane dzięki wczesnej i ścisłej współpracy pomiędzy partnerami INNODIA (akademickimi i przemysłowymi) oraz interesariuszami, w tym w szczególności organami regulacyjnymi i pacjentami.

WP6

WP6 określi metody zarządzania projektem w celu skutecznego zarządzania konsorcjum INNODIA i zapewnienia nadzoru kierowniczego nad projektem. Wspiera on rozpowszechnianie i wykorzystanie wyników INNODIA i jest odpowiedzialny za interakcję z wewnętrznymi i zewnętrznymi interesariuszami oraz za wdrożenie wszystkich procedur zarządzania niezbędnych do pomyślnego wdrożenia i wykonania planu roboczego INNODIA.

Consortium

40 partner

map
 • 31 ACADEMIC

  institutions and clinics
 • 6 EFPIA

  PARTNERS
 • 2 PATIENT

  organizatioN
 • 1 SME

  SMALL and MEDIUM SIZED
  ENTERPRISE
corner
x
For more information select one of the following partners

Academic partners

 • KU Leuven
 • ULB
 • MUG
 • UCPH
 • HH RH
 • INSERM
 • UH
 • UOULU
 • UTU
 • HKA
 • HMGU
 • TUD
 • UULM
 • ULUND
 • RUMC
 • LUMC
 • UD'A
 • UNISI
 • UPI
 • UniSR
 • OPBG
 • CHL
 • OUS
 • SUM
 • UL
 • UNIL
 • UCAM
 • KCL
 • UOXF
 • CU
 • UNEXE

EFPIA

 • Sanofi
 • Novo Nordisk
 • Eli Lilly
 • GSK
 • Imcyse
 • Novartis

SME

 • Univercell-Biosolutions

Foundations

 • JDRF
 • HCT