Tietoja INNODIAsta Harvest

Innodia Harvest

Euroopan komission Innovative Medicines Initiative (IMI) –ohjelma on hyväksynyt INNODIA-tutkimukseen lisäosion liittyen biomarkkereihin ja tyypin 1 diabeteksen ehkäisyyn. Tämä lisäosio pohjautuu INNODIA:n vahvaan perustaan ja se on nimetty INNODIA HARVEST:ksi. INNODIA on ke-hittänyt ainutlaatuisen, eurooppalaisen kliinisen tutkimuksen ja perustutkimuksen yhteistyöver-koston tyypin 1 diabeteksen tutkimukseen. Täydentävä, jopa vieläkin kunnianhimoisempi ohjel-ma, on nyt esitelty tälle tutkimusverkostolle, tavoitteenaan hyödyntää INNODIA:n tähänastisia tutkimuslöydöksiä.  

Avainsanoja ovat tutkimusverkoston yhteistyö ja uudet innovaatiot.  

Ensiksi, INNODIA:n kliininen verkosto yhdistyy paneurooppalaiseksi yhteistyöverkostoksi toteut-taakseen tutkimuksia, jotka pyrkivät ehkäisemään tai parantamaan tyypin 1 diabeteksen. Tulem-me päivittämään standardoituja kliinisen tutkimuksen ja biotutkimuksen alustoja, jotka on ra-kennettu INNODIA:ssa vahvaksi yhteistyöverkostoksi, joka mahdollistaa tyypin 1 diabeteksen eh-käisyyn ja parantamiseen tähtäävien kliinisten lääketutkimusten toteuttamisen. Nämä lääketut-kimukset voivat olla sekä akateemisia että teollisuuden sponsoroimia. Pienempiä, mekanistisia, biomarkkeri-interventioita tullaan myös toteuttamaan, tavoitteena syventää ymmärrystä tyypin 1 diabeteksen kehittymisestä. Useita suuria lääketutkimuksia on yhteistyöverkostossa työn alla, erityisesti MELD-ATG-lääketutkimus (tutkii Sanofin tuotetta anti-tymosyytti globuliinia selvittääk-seen lääkkeen matalinta ja turvallisinta annosta lapsilla, joilla on vastadiagnosoitu tyypin 1 diabe-tes), VER-AT1D-lääketutkimus (tutkii voiko verapamiili pysäyttää tautiprosessin aikuisilla, joilla on vastadiagnosoitu tyypin 1 diabetes) ja Iscalimab-tutkimus (tutkii voiko Novartiksen tuote iscali-mab turvallisesti pysäyttää tyypin 1 diabeteksen tautiprosessin lapsilla, joilla on vastadiagnosoitu tyypin 1 diabetes). Lisäksi pieni belgialainen yritys ja INNODIA-yhteystyöverkoston jäsen Imcyse aikoo testata uutta ”immotooppi” -teknologiaansa pienessä mekanistisessa tutkimuksessa.  

Toinen INNODIA HARVEST:n avainsana on innovaatio. Yhteistyöverkosto työskentelee INNODIA:n päätutkimussuunnitelmaan pohjautuen, sallien erilaisten interventioiden keskinäisen vertailun. Toisena tavoitteena on verkoston löytämien uusien biomarkkerien, sekä uusien kliinisten (jatku-va glukoosin seuranta) ja kokeellisten (mikrobiota-analyysit) markkerien hyödyntäminen pyrki-myksenä syventää ymmärrystä tyypin 1 diabeteksen monimuotoisuudesta ja siten edistää mah-dollisuuksia kehittää parantamiskeinoja. Lisäksi, INNODIA:n tutkijoiden perustutkimus liitetään INNODIA HARVEST:iin, jotta voidaan edistää seuraavan sukupolven tavoitteiden identifioimista ja lääkekehitystä.  

Lopuksi, kuten INNODIA:ssakin, tyypin 1 diabeetikoiden ja heidän perheidensä ääni on INNODIA HARVEST:n keskiössä tavoitteenaan ajaa uusien potilaskeskeisten tulosten käyttöönottoa, muoka-ta kliinisiä lääketutkimuksia ja luoda merkittäviä muutoksia sairauden näkökulmasta.

INNODIA Harvest kliinisiin tutkimuksiin

Lukemiseen ilman Internetiä

Lataa alla oleva PDF

Tietoja INNODIAsta

Lisätietoa Innodia: