Tietoja INNODIAsta

Innodia

Kuinka akateemiset tutkijat, teollisuus
ja potilaat taistelevat yhdessä tyypin 1 diabetesta vastaan.


INNODIA on maailmanlaajuinen verkosto, johon kuuluu 31 akateemista instituutiota, 6 teollista kumppania, yksi pienyritys ja 2 potilasorganisaatiota. Se yhdistää näiden tahojen osaamisen ja kokemukset yhteisenä tavoitteenaan "taistelu tyypin 1 diabetesta vastaan".  

Hanke kuuluu Euroopan unionin ja Euroopan lääketeollisuusliittojen kattojärjestön (EFPIA) yhteisen liittouman Innovative Medicines Initiative – Joint Undertaking (IMI-JU) alaisuuteen. Sen hallintorakenne takaa läheisen yhteistyön ja vuorovaikutuksen sekä mahdollistaa konsortion yhteisten tavoitteiden saavuttamisen. INNODIA:n toiminnassa on merkityksellistä, että sitä ohjaavat suoraan itse potilaat neuvoa-antavan potilastoimikunnan kautta. Toimikuntaan kuuluu sekä tyypin 1 diabetesta sairastavia että heidän läheisiään, mikä takaa jatkuvan palautteen INNODIA-konseptista ja tutkimussuunnitelmien kehittämisestä. Tyypin 1 diabeetikot ja heidän läheisensä ovat keskeisessä asemassa INNODIA:n tavoitteiden välittämisessä suurelle yleisölle.  

INNODIA kerää kaikkialla Euroopassa verinäytteitä ja tietoja tutkittavilta, joilla on äskettäin diagnosoitutyypin 1 diabetes, sekä heidän ensimmäisen asteen sukulaisiltaan. Näiden tietojen avulla voimme tutkia sairauden kehittymistä ja kehittää uusia tapoja heidän sukulaistensa sairastumisriskin ennustamiseen. Lopullisena tavoitteena on löytää keino jo sairastuneiden parantamiseen.  

Hankkeessa käytetään uusia tutkimuskeinoja, jotka hyödyntävät edistynyttä, jo saatavissa olevaa tai erilaisissa akateemisissa yhteistyöorganisaatioissa ja lääkeyhtiöissä kehitettävää teknologiaa. Tavoitteena on tunnistaa uusia sairauden biomarkkereita, jotka auttavat ennustamaan sairauden kehittymisriskiä tyypin 1 diabeetikoiden sukulaisilla. Biomarkkerit, jotka ovat verestä tai muista biologisista näytteistä mitattavissa olevia tekijöitä, voivat auttaa myös parempien ja yksilöllisempien hoitojen kehittämisessä.  

INNODIA:ssa tehtävän tutkimuksen ansiosta pystymme ymmärtämään paremmin β-solujen toiminnan muutosten, immuunijärjestelmäprofiilien ja geneettisten ja ympäristötekijöiden välistä suhdetta sekä näiden tekijöiden merkitystä sairauden puhkeamisessa.  

Toisena tärkeänä tavoitteena on suorittaa vuonna 2020 aloitetut kliiniset interventiotutkimukset VER-A-T1D, MELD-ATG, CFZ533 ja IMPACT. Tässäkin osaksi INNODIA:a kuuluvat lääkeyhtiöt yhdistävät voimansa johtavien akateemisten kliinisten tutkijoiden kanssa todistaakseen näiden mahdollisten uusien terapeuttisten aineiden tehokkuuden.  

Diabeetikkoja, joilla on äskettäin diagnosoitu tyypin 1 diabetes, ja heidän sukulaisiaan rohkaistaan osallistumaan tutkimukseen ottamalla yhteyttä johonkin kaikkialla Euroopassa sijaitsevista kliinisistä klinikoistamme. Jos haluat osallistua tähän tutkimukseen, katso kartastamme sinua lähinnä oleva tutkimuskeskus ja täytä rekisteröintilomake, jotta voimme ottaa sinuun yhteyttä.

Lukemiseen ilman Internetiä

Lataa alla oleva PDF

Innodia Harvest

Euroopan komission Innovative Medicines Initiative (IMI) –ohjelma on hyväksynyt INNODIA-tutkimukseen lisäosion liittyen biomarkkereihin ja tyypin 1 diabeteksen ehkäisyyn. Tämä lisäosio pohjautuu INNODIA:n vahvaan perustaan ja se on nimetty INNODIA HARVEST:ksi. INNODIA on ke-hittänyt ainutlaatuisen, eurooppalaisen kliinisen tutkimuksen ja perustutkimuksen yhteistyöver-koston tyypin 1 diabeteksen tutkimukseen. Täydentävä, jopa vieläkin kunnianhimoisempi ohjel-ma, on nyt esitelty tälle tutkimusverkostolle, tavoitteenaan hyödyntää INNODIA:n tähänastisia tutkimuslöydöksiä.  

Avainsanoja ovat tutkimusverkoston yhteistyö ja uudet innovaatiot.  

Ensiksi, INNODIA:n kliininen verkosto yhdistyy paneurooppalaiseksi yhteistyöverkostoksi toteut-taakseen tutkimuksia, jotka pyrkivät ehkäisemään tai parantamaan tyypin 1 diabeteksen. Tulem-me päivittämään standardoituja kliinisen tutkimuksen ja biotutkimuksen alustoja, jotka on ra-kennettu INNODIA:ssa vahvaksi yhteistyöverkostoksi, joka mahdollistaa tyypin 1 diabeteksen eh-käisyyn ja parantamiseen tähtäävien kliinisten lääketutkimusten toteuttamisen. Nämä lääketut-kimukset voivat olla sekä akateemisia että teollisuuden sponsoroimia. Pienempiä, mekanistisia, biomarkkeri-interventioita tullaan myös toteuttamaan, tavoitteena syventää ymmärrystä tyypin 1 diabeteksen kehittymisestä. Useita suuria lääketutkimuksia on yhteistyöverkostossa työn alla, erityisesti MELD-ATG-lääketutkimus (tutkii Sanofin tuotetta anti-tymosyytti globuliinia selvittääk-seen lääkkeen matalinta ja turvallisinta annosta lapsilla, joilla on vastadiagnosoitu tyypin 1 diabe-tes), VER-AT1D-lääketutkimus (tutkii voiko verapamiili pysäyttää tautiprosessin aikuisilla, joilla on vastadiagnosoitu tyypin 1 diabetes) ja Iscalimab-tutkimus (tutkii voiko Novartiksen tuote iscali-mab turvallisesti pysäyttää tyypin 1 diabeteksen tautiprosessin lapsilla, joilla on vastadiagnosoitu tyypin 1 diabetes). Lisäksi pieni belgialainen yritys ja INNODIA-yhteystyöverkoston jäsen Imcyse aikoo testata uutta ”immotooppi” -teknologiaansa pienessä mekanistisessa tutkimuksessa.  

Toinen INNODIA HARVEST:n avainsana on innovaatio. Yhteistyöverkosto työskentelee INNODIA:n päätutkimussuunnitelmaan pohjautuen, sallien erilaisten interventioiden keskinäisen vertailun. Toisena tavoitteena on verkoston löytämien uusien biomarkkerien, sekä uusien kliinisten (jatku-va glukoosin seuranta) ja kokeellisten (mikrobiota-analyysit) markkerien hyödyntäminen pyrki-myksenä syventää ymmärrystä tyypin 1 diabeteksen monimuotoisuudesta ja siten edistää mah-dollisuuksia kehittää parantamiskeinoja. Lisäksi, INNODIA:n tutkijoiden perustutkimus liitetään INNODIA HARVEST:iin, jotta voidaan edistää seuraavan sukupolven tavoitteiden identifioimista ja lääkekehitystä.  

Lopuksi, kuten INNODIA:ssakin, tyypin 1 diabeetikoiden ja heidän perheidensä ääni on INNODIA HARVEST:n keskiössä tavoitteenaan ajaa uusien potilaskeskeisten tulosten käyttöönottoa, muoka-ta kliinisiä lääketutkimuksia ja luoda merkittäviä muutoksia sairauden näkökulmasta.

Lukemiseen ilman Internetiä

Lataa alla oleva PDF

Tutustu INNODIAn tutkijoihin ja heidän työhönsä

Miten INNODIA toimii?