Innodia tutkimus

INNODIA: yleiskatsaus

Vaikka prekliinisissä tyypin 1 diabeteksen tutkimuksissa on tehty huomattavia edistysaskelia, in vitro -malleissa ja eläinkokeissa tehtyjä tärkeitä löydöksiä ei ole vielä voitu muuntaa uusiksi ja tehokkaiksi kliinisiksi interventioiksi, jotka mahdollistaisivat tyypin 1 diabeteksen varhaisemman diagnoosin ja taudin puhkeamisen ja etenemisen estämisen.

INNODIA on kansainvälinen yhteistyöverkosto:

31 Academic

Institutions and clinics

6 EFPIA

Partners

2 Patient

Organization

1 SME

Small and medium sized
enterprise

Annual scientific Reports

Lataa alla oleva PDF:Mistä Innodiassa on kyse?

Prof. Chantal Mathieu, KU Leuven, INNODIA

INNODIA alan näkökulmasta

Dr. Matthias Loehn, Sanofi

Julkaisut

Uusimmat julkaisut on esitetty nykyisiä julkaisuja käsittelevässä osiossa

Lisätietoja

Lataa alla oleva PDF

Tavoitteet

INNODIA:N KOKONAISTAVOITE

INNODIA:n kokonaistavoitteena on edistyä ratkaisevalla tavalla tyypin 1 diabeteksen kehittymisen ja puhkeamisen ennustamisessa, arvioinnissa ja ehkäisemisessä kehittämällä uusia tutkimusmenetelmiä, kuten biomarkkereita, tautimalleja ja kliinisen tutkimuksen ajatusmalleja. Näiden menetelmien avulla voidaan erottaa ja ymmärtää solu- ja molekyylitasolla tämän heterogeenisen sairauden syntyperää ja etenemisreittejä, mikä vaikuttaa tyypin 1 diabeetikoiden ja sairauden riskiryhmiin kuuluvien henkilöiden tulevaan hoitoon. Tätä tavoitetta varten INNODIA luo kattavan ja monialaisen kliinisten ja perustutkijoiden verkoston, johon kuuluvat tutkijat ovat Euroopan johtavia asiantuntijoita tyypin 1 diabeteksen tutkimuksessa. Verkoston tutkijoilla on lisäksi täydentävää kokemusta immunologian, beetasolujen biologian ja biomarkkerien tutkimuksesta. Verkosto toimii koordinoidusti keskeisten sidosryhmien, erityisesti säätelyviranomaisten ja tyypin 1 diabeetikoiden ja heidän perheidensä kanssa.

Tavoitteet:

 1. Eurooppalaisen infrastruktuurin kehittäminen vastadiagnosoitujen tyypin 1 diabeetikoiden ja heidän riskiryhmään kuuluvien perheenjäsentensä tutkimukseen rekrytoimista, yksityiskohtaista kliinistä fenotyypin määritystä ja biologisten näytteiden ottamista varten.
 2. Perustutkijoiden ja kliinisten tutkijoiden tiiviin yhteistyöverkoston kehittäminen. Verkoston tutkijoiden koordinoitu työskentely beetasolujen autoimmuniteetin ja tyypin 1 diabeteksen patogeneesin paremmin ymmärtämiseksi ja taudin parannuskeinojen löytämiseksi.
 3. Uusien menetelmien kehittämisen ja niiden soveltamisen edistäminen hyödyntämällä keskeisiä vahvuuksiamme bioresurssi- ja omiikkateknologioissa.
 4. Aiemmista tutkimuksista kerätyn ja kliinisistä sekä kokeellisista tutkimuksista peräisin olevan tiedon yhdistäminen sitä varten kehitettävän ainutlaatuisen tietokannan avulla. Se mahdollistaa fenotyypin sekä geneettisten, immunologisten ja metabolisten reittien välisten vuorovaikutusten visualisoinnin ja mallintamisen taudin erilaisten alatyyppien tutkimista varten. Se voi johtaa tyypin 1 diabeteksen syntyperän uudelleenmäärittelyyn ja auttaa kehittämään ehkäisy- ja interventiostrategioita.
 5. Innovatiivisten kliinisten tutkimusasetelmien kehittäminen. Tarkoituksena on hyödyntää uusia validoituja biomarkkereita, jotka mahdollistavat paremmin hoidettavien ryhmiin jakamisen ja toimivat tutkimuksen korvaavina vasteina. Näin saadaan kehitettyä lyhyempiä ja kohdistetumpia yksittäis- tai yhdistelmähoitojen interventiotutkimuksia.

Tieteelliset työryhmät

Tieteelliset työryhmät

INNODIA on jaettu kuuteen työryhmään (Work Package - WP), jotka keskittyvät erilaisiin tyypin 1 diabetekseen liittyviin tutkimusaiheisiin. Työryhmillä on omat erilliset hallintorakenteensa, mikä takaa läheisen yhteistyön ja vuorovaikutuksen sekä mahdollistaa tehokkaan tavoitteiden saavuttamisen.

Advisory Boards (Strategic and ethics)
Associates (nPOD,EURADIA, Enpr-EMA)
WP1 Patient cohort studies: High risk and newly diagnosed T1 D- euPOD
WP2 Biomarker Analysis and Validation Core
WP6 Management, Exploitation and Dissemination
WP3 Novel Models and Mechanistic Studies on T1D Pathogenesis
WP4 Systems Biology / In Silico Modelling
WP5 Innovative Clinical
Trials in EU
Patient Advisory Committee (patients and families from different countries, IDF-Europe)

WP1

WP1 kehittää kliinisen infrastruktuurin, jonka avulla voidaan tutkia β-solujen toiminnan muutosten, immuunijärjestelmäprofiilien sekä geneettisten ja ympäristötekijöiden välistä suhdetta tutkittavilla, joilla tyypin 1 diabetes on äskettäin puhjennut, sekä diabeteksen riskiryhmään kuuluvilla henkilöillä. Työryhmä luo biologisten näytteiden standardoituja kokoelmia näytteistä, jotka on saatu suurelta määrältä vastadiagnosoituja tyypin 1 diabeetikoita ja riskiryhmään kuuluvia henkilöitä.

WP2

WP2 keskittyy tekemään monitasoisia tyypin 1 diabeteksen fenotyyppien analyyseja ja yhdistää niitä erikseen tai integroimalla kliinisiin oireisiin ja sairauden etenemiseen (WP4). Sen tarkoituksena on edistää biomarkkerien löytämistä (yhteistyössä WP3:n kanssa), korvaavien markkerien kehittämistä ja potilaiden jakamista ryhmiin ja siten sairauden heterogeenisyyden ymmärtämistä.

WP3

WP3 pyrkii kehittämään uusia ja parempia tapoja mallintaa ja seurata sairauden etenemistä sekä arvioida uusien hoitojen vaikutusta hyvin säädellyissä kokeellisissa olosuhteissa. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi WP3 käyttää havainto- ja validointikeinoina erityisesti primaarisia ihmiskudoksia (esim. ihmisten saareke- ja immuunisoluja), ihmisten solulinjoja ja humanisoituja hiirimalleja. WP3:ssa ehdotettujen uusien lähestymistapojen tulisi mahdollistaa, että tyypin 1 diabeteksen luonnollista tautihistoriaa ymmärrettäisiin paremmin, ja uusia hoitoja voitaisiin nopeammin siirtää laboratorioista potilaiden hoitoon. WP3:n tulisi mahdollistaa myös mekanistiset selitykset uusien tyypin 1 diabetesta muokkaavien hoitojen onnistumisesta.

WP4

WP4 tukee INNODIA:a yhdistäviä tavoitteita, jotka koskevat tiedonhallintaa ja integroivien algoritmisten lähestymistapojen kehittämistä sairauden ennustamista ja tutkimista varten. WP4-algoritmit ennustavat ja arvioivat tyypin 1 diabeteksen kehittymistä yhdistämällä muista tämän tutkimuksen työryhmistä saatuja tietoja hyödyntäen niiden monialaisia lähestymistapoja: molekyyligenetiikkaa ja funktionaalista genomiikkaa, solu- ja molekyylibiologiaa, proteomiikkaa, immunologiaa, metabolomiikkaa sekä β-solujen biologiaa yhdessä tutkittavien kliinisen fenotyypin määrityksen kanssa. WP4 luo tiedonhallintainfrastruktuurin, joka tukee yksittäisten tietotyyppien analyysiä sekä tekee integroivia analyysejä, jotka käsittelevät tuloksia tavalla, joka on yhteensopiva muissa työryhmissä käytettyjen tiedontaltiointimallien kanssa.

WP5

WP5 pyrkii asteittain muuttamaan, miten vastadiagnosoitujen tyypin 1 diabeetikoiden ja diabetesriskiryhmään kuuluvien uusia lääkehoitoja arvioidaan. Se luo EU-alueelle kliinisten tutkimusten verkoston, kehittää uusia tutkimusasetelmamalleja ja arvioi korvikebiomarkkerien käytettävyyttä tyypin 1 diabeteksen kliinisen tutkimuksen tehostamisessa. Nämä strategiat kehitetään varhaisella ja läheisellä yhteistyöllä INNODIA:n akateemisten ja teollisten yhteistyökumppanien ja sidosryhmien, erityisesti säätelyviranomaisten ja tyypin 1 diabeetikoiden, kanssa.

WP6

WP6:n kautta hankkeen johto voi hallita tehokkaasti INNODIA-yhteistyöverkostoa ja ohjata hanketta hallinnollisesti. Se tukee INNODIA:n tulosten tiedottamista sekä hyödyntämistä ja on vastuussa sisäisten ja ulkoisten sidosryhmien välisestä vuorovaikutuksesta. WP6 on vastuussa projektinhallinnasta, mikä liittyy kaikkien INNODIA-työsuunnitelmien toteuttamiseen.

Consortium

40 partner

map
 • 31 ACADEMIC

  institutions and clinics
 • 6 EFPIA

  PARTNERS
 • 2 PATIENT

  organizatioN
 • 1 SME

  SMALL and MEDIUM SIZED
  ENTERPRISE
corner
x
For more information select one of the following partners

Academic partners

 • KU Leuven
 • ULB
 • MUG
 • UCPH
 • HH RH
 • INSERM
 • UH
 • UOULU
 • UTU
 • HKA
 • HMGU
 • TUD
 • UULM
 • ULUND
 • RUMC
 • LUMC
 • UD'A
 • UNISI
 • UPI
 • UniSR
 • OPBG
 • CHL
 • OUS
 • SUM
 • UL
 • UNIL
 • UCAM
 • KCL
 • UOXF
 • CU
 • UNEXE

EFPIA

 • Sanofi
 • Novo Nordisk
 • Eli Lilly
 • GSK
 • Imcyse
 • Novartis

SME

 • Univercell-Biosolutions

Foundations

 • JDRF
 • HCT