INNODIA kliinisiin tutkimuksiin

Alusta alkaen INNODIA:n tärkeänä tavoitteena on ollut tehdä kliinisiä interventiotutkimuksia ja tasoittaa tietä uusien hoitomuotojen kehittämiseksi, päämääränä tyypin 1 diabeteksen ehkäisy ja parantaminen.

INNODIA:ssa ollaan tekemässä mekanistisia kliinisiä tutkimuksia INNODIA:n päätutkimussuunni-telmaa apuna käyttäen.

Henkilöitä, joilla on äskettäin diagnosoitu tyypin 1 diabetes, kutsutaan osallistumaan tutkimuk-seen, jonka tavoitteena on tuottaa taudin etenemisen hillitsemisessä hyödynnettävää tietoa. Tyypin 1 diabetes on autoimmuunisairaus, jossa kehon immuunisolut hyökkäävät erityisesti hai-massa sijaitsevia insuliinia tuottavia beetasoluja vastaan, mikä johtaa insuliinin tuotannon tasai-seen laskuun. Toiminnallisen beetasolumassan vähentyminen johtaa verensokerin säätelyn me-netykseen. Verensokerin säätelyn palauttaminen useilla päivittäisillä insuliinipistoksilla on haas-tavaa ja usein riittämätöntä, mikä voi johtaa lukuisten komplikaatioiden kehittymiseen.

INNODIA:ssa tehtävien kliinisten interventiotutkimusten tavoitteena on immuunijärjestelmään tai beetasoluihin kohdistettavia hoitomuotoja käyttäen pysäyttää beetasolutoiminnan jatkuva heikentyminen henkilöillä, joilla on äskettäin diagnosoitu tyypin 1 diabetes.

Kun tyypin 1 diabetes diagnosoidaan, noin puolet haiman insuliinia tuottavista beetasoluista toimii edelleen. Äskettäin diabetesdiagnoosin saaneet henkilöt tuottavat edelleen omaa insulii-nia, sillä diagnoosivaiheessa beetasolut eivät ole vielä kokonaan tuhoutuneet. Kahdessa IN-NODIA:n kliinisistä tutkimuksista on tarkoituksena estää kehon immuunisoluja tuhoamasta edel-leen beetasoluja henkilöillä, joilla on äskettäin diagnosoitu tyypin 1 diabetes. Jos beetasolutoi-mintaa onnistutaan ylläpitämään, kehon oman insuliinin tuotantokyvyn säilyminen parantaa tut-kimukseen osallistuvien verensokerin säätelyä. Kolmannessa tutkimuksessa hoidon tavoitteena on vahvistaa suoraan insuliinia tuottavia kehon beetasoluja.

Tutkimuksiin kutsutaan osallistumaan henkilöitä, joilla on äskettäin diagnosoitu tyypin 1 diabe-tes. Tutkittavat rekrytoidaan tutkimukseen kuuden viikon sisällä diagnoosista. Diagnosoinnin var-haisessa vaiheessa aloitettu hoito auttaa parhaiten säilyttämään insuliinia tuottavien beetasolu-jen toimintaa.

Viime kädessä tavoitteena on pysäyttää taudin eteneminen!

PAC

INNODIA:n selkeä prioriteetti on pitää tyypin 1 diabetesta sairastavien tarpeet ja huolenaiheet projektin keskipisteessä. Siksi INNODIA:lla on erittäin aktiivinen ja omistautunut neuvoa-antava potilasneuvontatoimikunta (PAC, Patient Advisory Committee).

Erityisesti kliinisissä tutkimuksissa potilasneuvontatoimikunnan rooli tulee olemaan mitä tär-kein. Tyypin 1 diabetesta sairastavia ja heidän läheisiään on kuunneltava! Heidän neuvonsa ja kokemuksensa auttavat tutkimusten suunnittelussa - Mitä me pyydämme ihmisiä tekemään? - Kuinka selitämme asiat osallistujille? - Millaisia potilaille suunnattujen esitteidemme tulisi olla? - Mittaammeko ihmisille tärkeitä asioita (hypoglykemia, diabetekseen käytetty työ, tyytyväisyys, haasteet, vaikeudet…?)

Why participate in a trial?