INNODIA kliinisiin tutkimuksiin

Alusta alkaen INNODIA:n tärkeänä tavoitteena on ollut tehdä kliinisiä interventiotutkimuksia ja tasoittaa tietä uusien hoitomuotojen kehittämiseksi, päämääränä tyypin 1 diabeteksen ehkäisy ja parantaminen.

Muut tutkimuksemme:

INNODIA:ssa ollaan tekemässä mekanistisia kliinisiä tutkimuksia INNODIA:n päätutkimussuunni-telmaa apuna käyttäen.

Henkilöitä, joilla on äskettäin diagnosoitu tyypin 1 diabetes, kutsutaan osallistumaan tutkimuk-seen, jonka tavoitteena on tuottaa taudin etenemisen hillitsemisessä hyödynnettävää tietoa. Tyypin 1 diabetes on autoimmuunisairaus, jossa kehon immuunisolut hyökkäävät erityisesti hai-massa sijaitsevia insuliinia tuottavia beetasoluja vastaan, mikä johtaa insuliinin tuotannon tasai-seen laskuun. Toiminnallisen beetasolumassan vähentyminen johtaa verensokerin säätelyn me-netykseen. Verensokerin säätelyn palauttaminen useilla päivittäisillä insuliinipistoksilla on haas-tavaa ja usein riittämätöntä, mikä voi johtaa lukuisten komplikaatioiden kehittymiseen.

INNODIA:ssa tehtävien kliinisten interventiotutkimusten tavoitteena on immuunijärjestelmään tai beetasoluihin kohdistettavia hoitomuotoja käyttäen pysäyttää beetasolutoiminnan jatkuva heikentyminen henkilöillä, joilla on äskettäin diagnosoitu tyypin 1 diabetes.

Kun tyypin 1 diabetes diagnosoidaan, noin puolet haiman insuliinia tuottavista beetasoluista toimii edelleen. Äskettäin diabetesdiagnoosin saaneet henkilöt tuottavat edelleen omaa insulii-nia, sillä diagnoosivaiheessa beetasolut eivät ole vielä kokonaan tuhoutuneet. Kahdessa IN-NODIA:n kliinisistä tutkimuksista on tarkoituksena estää kehon immuunisoluja tuhoamasta edel-leen beetasoluja henkilöillä, joilla on äskettäin diagnosoitu tyypin 1 diabetes. Jos beetasolutoi-mintaa onnistutaan ylläpitämään, kehon oman insuliinin tuotantokyvyn säilyminen parantaa tut-kimukseen osallistuvien verensokerin säätelyä. Kolmannessa tutkimuksessa hoidon tavoitteena on vahvistaa suoraan insuliinia tuottavia kehon beetasoluja.

Tutkimuksiin kutsutaan osallistumaan henkilöitä, joilla on äskettäin diagnosoitu tyypin 1 diabe-tes. Tutkittavat rekrytoidaan tutkimukseen kuuden viikon sisällä diagnoosista. Diagnosoinnin var-haisessa vaiheessa aloitettu hoito auttaa parhaiten säilyttämään insuliinia tuottavien beetasolu-jen toimintaa.

Viime kädessä tavoitteena on pysäyttää taudin eteneminen!

Vaikutustestissä tutkitaan hyvin spesifistä ja uutta Imotopes™-immunoterapiaa, joka voi estää tyypin 1 diabeteksen etenemisen. Hoito on vielä varhaisessa kehitysvaiheessa, mutta se osoit-tautui turvalliseksi ensimmäisessä kliinisessä tutkimuksessa. Tutkimuksessa arvioidaan ensin kaksi annosta äskettäin diagnosoiduilla aikuisilla (18–45-vuotiailla). Kun oikea annos on määritelty, myös 12–17-vuotiaat otetaan mukaan lääkkeen tehokkuuden arviointiin beetasolujen menetyk-sen pysäyttäjänä. Osallistujat saavat enintään kuusi injektiota, ja heitä seurataan yhden vuoden ajan.

X

INNODIA tekee yhteistyötä Novartiksen kanssa tehtävässä tutkimuksessa selvittääkseen, onko iskalimabiksi kutsuttu lääke turvallinen ja voiko se hidastaa beetasolujen tuhoutumista nuorilla aikuisilla ja lapsilla, joilla on vastatodettu tyypin 1 diabetes. Yhteensä tutkitaan noin 102 potilasta. Aluksi tutkimukseen voivat osallistua 15-21-vuotiaat, joilla on vastatodettu tyypin 1 diabetes. Nuoremmat  tutkittavat otetaan mukaan tutkimuksen toiseen vaiheeseen. Tässä tutkimuksessa annetaan yksi lääkeinfuusio, jonka jälkeen lääkettä annetaan pistoksina viikoittain yhden vuoden ajan.

About the Trial

INNODIA is now collaborating with Novartis Pharmaceuticals on a study to evaluate the safety of the investigational drug CFZ533 (Iscalimab) in young adult and pediatric patients with recent onset type 1 diabetes. The study will also evaluate whether CFZ533 can protect the remaining pancreatic beta cells. The study is now ongoing in Belgium, and will be opening in other European countries soon.

X

Contact:

info@innodia.org
X

PAC

INNODIA:n selkeä prioriteetti on pitää tyypin 1 diabetesta sairastavien tarpeet ja huolenaiheet projektin keskipisteessä. Siksi INNODIA:lla on erittäin aktiivinen ja omistautunut neuvoa-antava potilasneuvontatoimikunta (PAC, Patient Advisory Committee).

Erityisesti kliinisissä tutkimuksissa potilasneuvontatoimikunnan rooli tulee olemaan mitä tär-kein. Tyypin 1 diabetesta sairastavia ja heidän läheisiään on kuunneltava! Heidän neuvonsa ja kokemuksensa auttavat tutkimusten suunnittelussa - Mitä me pyydämme ihmisiä tekemään? - Kuinka selitämme asiat osallistujille? - Millaisia potilaille suunnattujen esitteidemme tulisi olla? - Mittaammeko ihmisille tärkeitä asioita (hypoglykemia, diabetekseen käytetty työ, tyytyväisyys, haasteet, vaikeudet…?)